Eudora Siàge

Foto: Danilo Borges

Modelo: Isabela Leite

Beleza: Rafael Capello e Anauê Stein